Universitat Rovira i Virgili

Presentació

El Departament de Bioquímica i Biotecnologia (DBB) forma part de la URV des dels seus inicis, l'any 1991. El DBB imparteix docència en els Graus de Biotecnologia, Bioquímica i Biologia Molecular, Enologia, Nutrició Humana i Dietètica, Química, Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris, Educació Infantil, Educació Primària, Infermeria i Medicina. Pel que fa a la docència de postgrau participa en els màsters de Nutrició i Metabolisme, Begudes Fermentades, Erasmus Mundus Wintour i Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, així com en dos programes de doctorat, Nutrició i Metabolisme i Enologia i Biotecnologia.

Respecte a la recerca, en el DBB desenvolupen la seva activitat vuit grups de recerca que participen en diferents projectes finançats tant d'àmbit europeu com estatal, amb nombroses col·laboracions nacionals i internacionals. Tanmateix, el DBB manté una activitat rellevant de transferència tecnològica amb els sectors de la indústria agroalimentària i enològica.

A més, el DBB realitza altres activitats vinculades a la docència i a la recerca, com són l'organització de congressos, jornades i activitats formatives.